Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bloemen Demaret by Sven: eenmanszaak die gevestigd is te Nieuwerkerken, Kraaiwinkelstraat 41a, telefoonnummer: 0475 225 799 , e-mailadres: [email protected], ondernemingsnummer:
 • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling bij Bloemen Demaret by Sven plaatst.
 • Overeenkomst: een overeenkomst met betrekking tot aankoop of bestelling van een goed of dienst.

Artikel 2: Algemeen

 • De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten tussen Bloemen Demaret by Sven en Klant en zijn van toepassing op de totstandkoming ervan.
 • Bloemen Demaret by Sven is gerechtigd om de prijzen of Algemene Voorwaarden zonder voorafgaand bericht te wijzigen en dit met onmiddellijke ingang.
 • Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen / artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 • Een overeenkomst tussen Bloemen Demaret by Sven is enkel bindend wanneer er telefonisch, mondeling, schriftelijk of elektronisch bevestiging is gebeurd door Bloemen Demaret by Sven

Artikel 3: Aanbiedingen, aanbod en aanvaarding

 •  Aanbiedingen van Bloemen Demaret by Sven zijn steeds vrijblijvend en kunnen zonder afwijkingen worden aanvaard.
 • De Klant is verplicht de bestelling voor plaatsing op juistheid en volledigheid te controleren.
 • Overeenkomsten zullen pas uitgevoerd worden na aanvaarding en goedkeuring ervan door middel van een bevestiging.
 • Het kan voorkomen dat producten, die online verkocht worden, onverhoopt, op moment van aankoop door de Klant, niet in voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn. Hiervan dient de Klant in kennis gesteld te worden.
  Bloemen Demaret by Sven kan een alternatief voorstel geven aan de Klant of dat gedeelte van de bestelling annuleren.

Artikel 4: Annulering en uitstel

 • Gehele of gedeeltelijke kosteloze annulering kan alleen maar geschieden tot 5 werkdagen voor uitvoering van de overeenkomst. Bij niet-tijdige annulering kan Bloemen Demaret by Sven het volledige overeengekomen tarief voor het geannuleerde deel in rekening brengen bij de Klant. Overeenkomsten die binnen de 5 dagen na overeenkomst dienen geannuleerd te worden, hebben geen recht op kosteloze annulering.
 • De Klant mag een dienst opschuiven of uitstellen tot 5 werkdagen voor levering of afhaling van de bestelling.
 • Bloemen Demaret by Sven behoudt altijd het recht om een Overeenkomst niet uit te voeren en (gedeeltelijk) te annuleren. Bloemen Demaret by Sven dient de Klant hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 5: Rekening en betaling

 • Iedere Overeenkomst wordt door Bloemen Demaret by Sven afzonderlijk verrekend aan Klant, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.
 • Elke Overeenkomst is een overeenkomst met betalingsverplichting, waar geen uitzondering op gemaakt wordt.
 • Bloemen Demaret by Sven is gerechtigd elke overeenkomst op te schorten, indien betalingsachterstand is ontstaan uit reeds uitgevoerde opdrachten of indien er nog geen betaling ontvangen is van de bestelling. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Betaling dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn. Deze termijn loopt te allen tijde af op de eenendertigste (31ste) dag na aankoopdatum. In geval van niet betaling op de vervaldag word een schuldvordering van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 10%, met een minimum van twintig euro (20 EUR) en met een interest van 10% per maand, die aangerekend wordt vanaf de vervaldag. Onkosten die gemaakt worden ten gevolge van niet betaling worden tevens aangerekend.
 • Kortingscodes zijn alleen geldig voor bestellingen die online gebeuren.

Artikel 6: Levering

 • Bloemen Demaret by Sven kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden wanneer de levering niet kan geschieden volgens de overeengekomen termijn of wanneer bestelling niet kon geleverd worden doordat er niemand de bestelling in ontvangst kon nemen.
 • Bloemen Demaret by Sven kan geen exacte leveringstijdstippen garanderen. Deze zullen wel steeds op de vooraf afgesproken dag uitgevoerd worden.

Artikel 7: Overmacht

 • Bloemen Demaret by Sven kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden wanneer de website door overmacht niet bereikbaar is, dit geldt voor alle termijnen van onbereikbaarheid.
 • Bloemen Demaret by Sven kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden wanneer de levering niet kan geschieden volgens de overeengekomen termijn door overmacht.
 • Onder overmacht wordt onder meer begrepen: stroomstoringen, netwerkstoringen, hardware- of softwarestoringen, pannes (technisch en transport), andere onvoorziene problemen van technische aard bij Bloemen Demaret by Sven.

Artikel 8: Rechten en aansprakelijkheid

 • Bloemen Demaret by Sven kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
  • fouten in de gegevens dat door de Klant ter hand is gesteld;
  • misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Klant,
   zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
  • fouten in de tekst/gegevens.
 • De Klant is volledig aansprakelijk voor het doorgegeven tekstmateriaal.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen

 • Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.
 • Alle geschillen worden behandeld bij rechtbank van koophandel.

Artikel 10: Herroepingsrecht

 • Voor alles wat u op afstand (dus via internet, telefoon of post), koopt geldt een herroepingsrecht. Dat is een ‘afkoelingsperiode’ van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van levering van goederen, waarbinnen u het recht heeft om de koop ongedaan te maken, dit zonder opgaaf van redenen en zonder bijkomende kosten (uitgezonderd de retourkosten die ten laste van de Klant vallen).
 • Deze wetgeving kan men terugvinden in boek VI van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER)
  • Het herroepingsrecht is niet van toepassing op een Overeenkomst bij aankoop of bestelling van bloemen en planten.
   Dit aangezien het dan om bederfelijke en (meestal) op maat gemaakte producten gaat met een beperkte houdbaarheid.
  • Het herroepingsrecht is echter wel van toepassing op een Overeenkomst bij aankoop of bestelling van potterie, glaswerk of decoratie artikelen.
   Het herroepingsrecht vervalt echter wanneer glaswerk of potterie onherroepelijk vermengd zijn met bloemen of planten aangezien het dan om op maat gemaakte producten gaat.
  • Bij een geldige aanspraak van het herroepingsrecht, behoudt Bloemen Demaret by Sven het recht om kosten in rekening te brengen, ten laste van de Klant.
   Het gaat hier dan om retourkosten om een goed te retourneren aan Bloemen Demaret by Sven of kosten inzake waardevermindering.
   Wanneer we vaststellen dat de Klant zijn producten meer gebruikt heeft dan nodig om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen, is de Klant aansprakelijk voor deze waardevermindering, dit met een minimum van 25% en een maximum van 100% op de waarde van dat goed.
  • Wanneer de Klant aanspraak wenst de maken op het herroepingsrecht, dan kan hij dit doen door binnen de 14 dagen vanaf de levering contact op te nemen met Bloemen Demaret by Sven ([email protected]) en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op eigen kosten terug bezorgen